menu

Digital støtte i socialpædagogik

I samarbejde med Randers Kommune og Herning Kommune har Metodecentret igangsat et pilotprojekt vedrørende digital støtte på voksenhandicapområdet. Pilotprojektet har karakter af et udviklingsarbejde i mindre skala, hvor en ny metode møder praksis og tilgangen løbende tilpasses.  Via app-generatoren Count me in2 udvikler socialpædagoger individuelt tilrettelagte apps, der kan guide borgere til at løse dagligdagsopgaver på egen hånd. 

Det overordnede formål med projektet er at tilbyde borgere med udviklingshæmning en støtte, der er mere fleksibel og selvstændiggørende. Et litteraturstudie af den internationale forskning på området indikerer, at digital støtte har potentiale til at udgøre netop en sådan form for støtte såfremt fire typer af forhold overvejes i udviklingen og anvendelsen af teknologien:

  1. Borgerens behov og præferencer
  2. Opgavens Kompleksitet og karakter
  3. Tekniske forhold
  4. Integrering af indsatsen

I projektet undersøger vi, om det skaber værdi for borgere at benytte sig af digitalt vejledningsmateriale, som er udformet specifikt til dem. Samtidigt sættes der fokus på, om det giver mening for medarbejderne at omsætte den pædagogiske faglighed til digitale produkter, og hvor meget det kræver af dem at anvende teknologien.

Projektet forløber fra december 2017 til og med maj 2018 og pilottesten afsluttes med en erfaringsopsamling, som kan danne udgangspunkt for en efterfølgende afprøvning af metoden.
 

Weltklasse reklame + pr