menu

Intensive anbringelser

Indsatskonceptet intensive anbringelser er en ny måde at tænke anbringelser på og viser, at en anbringelse på en døgninstitution ikke behøver at vare i flere år. Det kan også være en specialiseret kortvarig indsats, der kan igangsætte en ny positiv udviklingsproces for de anbragte og deres familier.

Om indsatskonceptet

Indsatskonceptet Intensive anbringelser er udviklet på baggrund af en litteraturgennemgang, som Metodecentret har foretaget over internationale forskningsbaserede erfaringer om, hvordan kortvarige institutionsanbringelser kan etableres og gennemføres med positive virkninger på både kort og lang sigt.

Anbringelseskonceptet tager udgangspunkt i et intensivt behandlingsprincip. Det betyder, at der investeres flere ressourcer end normalt i behandlingen, som til gengæld løber over kortere tid. Det indebærer, at de anbragte kun skal være på døgninstitutionen så længe, de har et påtrængende behandlings‐ eller udredningsbehov. Derefter er det forventningen, at det vil gavne barnet eller den unge mere at være hjemme fx med støtte i hjemmet, i delvis aflastning eller i en anden mindre indgribende anbringelsesform.

Indsatskonceptet hviler på fire centrale forhold, som den internationale forskning peger på, som væsentlige for, at kortvarige intensive anbringelser skal opnå succes. Disse fire forhold fungerer som bærende principper for indsatskonceptet:

1. En realistisk målrettet indsats, der på baggrund af individuelle behandlingsplaner igangsætter en behandling, som kan fortsættes efter anbringelsens afslutning

2. Integration af anbringelsesindsatsen med andre parallelle indsatser, der gennemføres i fx den unges familie

3. En familiecentreret tilgang, der konsekvent og indgående involverer den unges familie i behandlingsarbejdet på institutionen

4. Kontinuitet i efterindsatsen, således at der sikres sammenhæng mellem den behandling, som foregår under institutionsanbringelsen og de tiltag der gennemføres for den unge og familien efterfølgende i ambulant regi.

Indsatskonceptet baserer sig på en grundlæggende præmis om, at de fire bærende principper skal tilpasses den lokale kontekst, som den pågældende døgninstitution opererer i – blandt andet i forhold til målgruppen, problematikker mm. Indsatskonceptet tilbyder derfor metodefrihed, hvilket betyder, at indsatskonceptet kan have mange forskellige metodiske udtryk.

Figuren til højre illustrerer indsatskonceptets fire bærende principper og viser, at sandsynligheden for at opnå succes med det intensive anbringelseskoncept forøges, når der er en stærk grad af sammenhæng mellem principperne. En øget sandsynlighed for at opnå succes med intensive anbringelser skal derfor tilskrives indsatskonceptets enkelte dele som en samlet helhed, idet indsatskonceptets fire bærende principper er lige væsentlige og understøtter hinanden gensidigt.

Effekter af Intensive anbringelser

Døgninstitutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Toften har siden 2012 udviklet og implementeret konceptet for intensive anbringelser i Herning Kommune i samarbejde med Metodecentret. Evalueringen af pilotafprøvningen viser, at indsatskonceptet resulterede i:

  • Mere målrettede og dynamiske anbringelsesforløb
  • En større grad af integration af de anbragte i sociale sammenhænge, og i skole- og uddannelsessammenhæng
  • Et større fokus på familien i behandlingsarbejdet, samt fokus på familien som de anbragte børn og unges vigtigste blivende relationer
  • Tidligt fokus på etablering af bæredygtig efterbehandling og -indsats som en del af anbringelsen.

Evalueringen viser også, at det i langt de fleste tilfælde er lykkedes at sætte en positiv udvikling i gang blandt de anbragte børn, unge og deres forældre samt skabe et fundament for en fortsat positiv udvikling i barnets eller den unges miljø.

Begge institutioner har udskrevet de anbragte børn og unge til mindre indgribende indsatser efter de intensive anbringelsesforløb, ligesom indsatskonceptet medvirkede til en økonomisk effektivisering målt i op til to år efter indskrivningsdatoen.

Det nuværende vidensgrundlag om indsatskonceptet udvides og styrkes fortsat, blandt andet med undersøgelser, som kan anvendes til at udsige, hvorvidt indsatskonceptet også tilbyder en effektivisering på området ud fra en kvalitetsmæssig vurdering.

 

Weltklasse reklame + pr