Image
Intensive anbringelser
 

Intensive anbringelser er et indsatskoncept, hvor anbringelser ses som en specialiseret og kortvarig indsats. De anbragte børn og unge er ude af hjemmet i en kort periode, hvilket kan igangsætte en ny positiv udviklingsproces for de anbragte og deres familie. Derefter kan barnet eller den unge støttes i hjemmet eller alternativt i en plejefamilie, hvis tilbagevenden til hjemmet ikke er en mulighed.  Konkret betyder det, at der investeres flere ressourcer end normalt i institutionsanbringelsen, som til gengæld forløber over kortere tid. Metodecentret har i samarbejde med Herning Kommune udviklet, implementeret og evalueret konceptet over en årrække.

Intensive anbringelser tager udgangspunkt i en litteraturgennemgang af international forskning, som er foretaget af Metodecentret. Erfaring viser, hvordan kortvarige institutionsanbringelser kan etableres og gennemføres med positive virkninger både på kort og lang sigt.

Indsatskonceptet tager udgangspunkt i et intensivt behandlingsprincip. Det betyder, at der investeres flere ressourcer end normalt i behandlingen, som til gengæld løber over kortere tid. De anbragte børn og unge skal kun være på døgninstitutionen så længe, de har et presserende behandlings‐ eller udredningsbehov. Derefter er det forventningen, at det vil gavne barnet eller den unge mere at være hjemme f.eks. med støtte i hjemmet, i delvis aflastning eller i en anden mindre indgribende anbringelsesform, som fx plejefamilie.

Konceptet hviler på fire forhold, som forskningen fremhæver som væsentlige for at de korte anbringelser er succesfulde: Realistisk målrettede indsats, integration af parallelle indsatser, familiecentrerede indsats og kontinuitet i efterværnsindsatser.

Forholdene fungerer som bærende principper for indsatsen. Principperne tilpasses den lokale kontekst, som den pågældende døgninstitution opererer i – bl.a. i forhold til målgruppen, problematikker mm. Indsatskonceptet tilbyder derfor metodefrihed, hvilket betyder, at konceptet kan have mange forskellige metodiske udtryk.

Fra 2012 til 2015 har døgninstitutionerne Hedebocentret, afdeling Claudisvej, og Toften udviklet og implementeret Intensive anbringelser i Herning Kommune i samarbejde med Metodecentret.

Metodecentret har siden evalueret pilotafprøvningen.

Evalueringen viser, at det i langt de fleste tilfælde er lykkedes at sætte en positiv udvikling i gang blandt de anbragte børn, unge og deres forældre samt skabe et fundament for en fortsat positiv udvikling i barnets eller den unges miljø. Begge institutioner har udskrevet de anbragte børn og unge til mindre indgribende indsatser efter de intensive anbringelsesforløb, ligesom indsatskonceptet medvirkede til en økonomisk effektivisering målt i op til to år efter indskrivningsdatoen.

Vidensgrundlaget styrkes fortsat, bl.a. med undersøgelser, som kan afgøre, hvorvidt indsatskonceptet også tilbyder en effektivisering ud fra en kvalitetsmæssig vurdering.

Metodecentret har også udarbejdet en praksisbeskrivelse, som henvender sig primært til institutioner og personale, som søger inspiration til, hvordan indsatskonceptet kan omsættes fra teori til praksis.