Image
Tættere på familien
 

HVAD
Metodecentret evaluerer Tættere på Familien, som er et udviklingsprojekt i Aarhus kommune. Her afprøves den såkaldte Sverigesmodel på børnehandicapområdet. I projektet skal rådgiverne og det øvrige fagpersonale arbejde tættere på barnet og familien. Sagsbehandlingsarbejdet omfatter hyppigere kontakt, øget opfølgning og mere tværgående koordinering. Alt dette med fokus på inddragelse af familien og barnets egne ønsker og kompetencer.

HVORFOR
Formålet med projektet er at forebygge, at problemer i familien vokser sig store. Det er målet, at familien gennem Tættere på Familien opnår en større grad af selvhjulpenhed og at unge med handicap får en bedre forberedelse og overgang til voksenlivet.

Sverigesmodellen har hidtil udelukkende været afprøvet på udsatteområdet i Danmark. Metodecentrets tidligere erfaringer med implementering og evaluering af modellen kan medvirke til en vigtig kvalificering af modellen på børnehandicapområdet.

HVORDAN
Sverigesmodellen tager konkret udgangspunkt i en omlægning af måden, som socialrådgivere og det øvrige fagpersonale omkring barnet arbejder på. Det primære ved omlægningen er, at rådgiverne skal have en aktivt koordinerende rolle meget tættere på familien. På den måde forventes det, at rådgiverne får mulighed for at skabe sammenhæng for familierne på nye måder, og i andre kontekster end tidligere. Rådgiverne arbejder derfor tættere på familierne, og har mulighed for at være med i de forskellige sociale arenaer, hvor familiens virkelighed udspiller sig til dagligt. Det forventes blandt andet at muliggøre en stærkere relation til barnet og familien og et dybere kendskab til disses behov. Sagsbehandlingsarbejdet vil omfatte hyppigere opfølgninger, øget inddragelse af familien og en tilpasning af tilbudsviften, der understøtter en tidlig forebyggende indsats. Rådgivernes sagstal sættes ned, og der er således mere tid til at arbejde med den enkelte familie.

HVORNÅR
Tættere på familien løber fra april 2016 til december 2019. Evalueringen af projektet afsluttes med en endelig evalueringsrapport.

I juni 2018 har Metodecentret udarbejdet en midtvejsevaluering på baggrund et spørgeskema udsendt til forældrene. Midtvejsevalueringen viser overordnet set, at forældrene i Tættere på Familien gennemsnitligt har en højere trivsel og er mere tilfredse med deres sagsbehandling, sammenlignet med forældre, der modtager den almindelige praksis. De oplever også, at de i højere grad end tidligere, får bevilget den indsats de har behov for, selvom støtteniveauet er det samme for alle.