Image

Intensive Anbringelser

 

Denne rapport beskriver de fire centrale principper i indsatskonceptet Intensive Anbringelser. Konceptet tager udgangspunkt i en litteraturgennemgang, Metodecentret har foretaget over internationale forskningsbaserede erfaringer om, hvordan kortvarige institutionsanbringelser kan etableres og gennemføres med positive virkninger på både kort og lang sigt. Konceptet er siden blevet udviklet og afprøvet af Hedebocentret og Toften i Herning Kommune samt Børne og Unge Center Vejle Fjord i Vejle Kommune.

Indsatskonceptet tager udgangspunkt i et intensivt behandlingsprincip. Det betyder, at der investeres flere ressourcer end normalt i behandlingen, som til gengæld løber over kor- tere tid. Det indebærer, at de anbragte kun skal være på institutionen, så længe de har et behandlingseller udredningsbehov, der nødvendiggør en institutionel anbringelse. Derefter er det forventningen, at det vil gavne barnet eller den unge mere at være hjemme fx med støtte i hjemmet, i delvis aflastning eller i en anden mindre indgribende anbringelsesform.

Indsatskonceptet hviler på fire centrale forhold, som international forskning peger på som væsentlige for, at kortvarige intensive anbringelser skal opnå succes (Møller 2012). De følgende fire forhold fungerer derfor som bærende principper for tilgangen:

  1. En realistisk målrettet indsats, der på baggrund af individuelle behandlingsplaner igang- sætter en behandling, som kan fortsættes efter anbringelsens afslutning.

  2. Integration af anbringelsesindsatsen med andre parallelle indsatser, der gennemføres i fx barnets familie, og med andre aktiviteter i barnets liv.

  3. En familiecentreret tilgang, der konsekvent og indgående involverer barnets familie i be- handlingsarbejdet på institutionen.

  4. Kontinuitet i efterindsatsen, således at der sikres sammenhæng mellem den behandling, som foregår under institutionsanbringelsen og de tiltag, der gennemføres for barnet eller den unge og familien efterfølgende i ambulant regi.

Pointen med de bærende principper er, at de skal tilpasses den lokale kontekst, den pågældende institution opererer i – blandt andet i forhold til målgruppen, målgruppens problema- tikker m.m. En sådan tilpasning indebærer derfor også metodefrihed, hvilket betyder at det samme indsatskoncept kan have mange forskellige metodiske udtryk. Dét at omsætte ind- satskonceptet afhængigt af den lokale kontekst, er derfor en grundlæggende præmis i må- den at arbejde med konceptet og implementere det med kvalitet.

DOWNLOAD RAPPORTEN HER:
Intensive Anbringelser - Principper