Recoverymåling

Når “recovery” betegner en personlig udviklingsproces, hvordan indretter vi så bedst vores tilbud til borgere med psykisk sårbarhed på en måde, der understøtter denne udvikling? Hvordan kan vi

Quality Implementation

Vi har lavet en dansk bearbejdning af Quality Implementation Framework (QIF), som forholder sig konkret til operationaliseringen af centrale implementeringsgreb i forskellige faser af en implementeringsproces. I Metodecentret

Kollektiv effekt

I dag har mange kommuner fokus på medborgerskab for borgere med handicap. I rammeaftalen for kommuner og region i Region Midtjylland for 2016, er der sat fokus på

Jobindsats til sårbare unge

Den beskæftigelsesrettede indsats (LAB-forløbet) på Holmstrupgård har til formål at hjælpe aktivitetsparate unge med psykiatriske lidelser i beskæftigelse via en kombination af en række individuelt tilrettelagte aktiviteter. Her

Indsats mod selvskade

Vi har lavet en litteraturgennemgang, som kortlægger den eksisterende litteratur for virkningsfulde indsatselementer og barrierer i behandlingen af selvskadende adfærd i form af “ikke-suicidal-selvskade”. Formålet var at finde frem

Hvordan går det med de unge i MST?

Multisystemisk Terapi (MST) er et intensivt behandlingstilbud målrettet unge i alderen 12 til 17 år, som har alvorlige adfærdsproblemer. Metoden blev introduceret i Danmark i 2003 som et

Digital støtte i socialpædagogik

I samarbejde med Randers Kommune og Herning Kommune har Metodecentret igangsat et pilotprojekt vedrørende digital støtte på voksenhandicapområdet. Pilotprojektet har karakter af et udviklingsarbejde i mindre skala, hvor

Børn og unge med skolevægring

Børn og unge med skolevægring Der er en stigende opmærksomhed på elever, som har vanskeligheder ved at opretholde en normal skolegang på grund af skolevægring, men vores viden