Image
Mestringsstøtte
 

HVAD
Metodecentret har i samarbejde med Herning-, Randers-  og Hillerød Kommune igangsat et udviklings- og afprøvningsprojekt om mestringsstøtte på børnehandicapområdet. Projektets overordnede formål er at fremme familiers mestring af hverdagslivet og at forebygge eller udsætte institutionsanbringelse.

HVORFOR
For mange familier slår livet en kolbøtte, når de skal til at leve med et barn med handicap. Hverdagen kan komme til at rumme mange udfordringer, og familien har – og får – brug for understøttelse på mange områder. Projektet skal fremme familiernes mestring af hverdagen og  forebygge eller udsætte en eventuel anbringelse.

Målet for Metodecentret er at udvikle et værdibaseret koncept, der kan bruges til at sprede forandringer i indsats og sagsbehandling på børnehandicapområdet i landets kommuner.

HVORDAN
"I projektet bliver den eksisterende tænkning på børnehandicapområdet udfordret og suppleret med nye værdier, nye måder at tænke kontakt og sagsbehandling på, nye måder og metoder til at sætte familien i centrum på – set i både et menneskeligt og økonomisk perspektiv." – Projektleder Helle Høgh

Metodecentret har i samarbejde med kommunerne udarbejdet en helhedsorienteret og familiecentreret ramme for samarbejde mellem kommune og familier med børn og unge med handicap eller udviklingsforstyrrelser. Rammens fokus er på hele familien og behovet for at blive støttet i godt et familie- og hverdagsliv. Der arbejdes bl.a. med tæt inddragelse af forældre samt øget forebyggelse og tidlig indsats. Hver kommune udarbejder en ”indsatstrappe” for børnehandicapområdet med et samlet fokus på forebyggende indsatser. Tænkningen bygger på den såkaldte ”Sverigesmodel”, som arbejdes med i flere af de deltagende kommuner.

Rammen er udviklet på baggrund af forskningslitteratur, workshops og interviews med fagprofessionelle. Metodecentret har også inddraget forældre til børn og unge med handicap via casestudier og interviews.

HVORNÅR
Fra sommeren 2016 har Metodecentret startet afprøvning og implementering af den helhedsorienterede ramme. Afprøvningsperioden slutter i april 2018 med en samlet evaluering af projektet.