Få støtte

Metodecentret råder over en aktivitetspulje på 1,5 mio. kr. årligt.

Formålet med puljen er at støtte udvikling, implementering og evaluering af nyskabende metoder på det specialiserede socialområde, som kan forbedre ressourceudnyttelsen.

Hvem kan ansøge?

Alle kommuner, regioner og selvejende organisationer kan ansøge, så længe ansøgningen falder inden for puljens formål.

Hvad gives der støtte til?

Der gives støtte til afvikling af konkret beskrevne aktiviteter, der bidrager til:

  • At projektet får så høj faglig kvalitet i sit indhold og gennemførelse som muligt (fx gennem faglig sparring, kvalitetssikring eller proces- og implementeringsstøtte)
  • At projektet evalueres og afrapporteres systematisk, så andre kan få gavn af projektets erfaringer og resultater.

Krav til ansøgningen

Ansøgningen skal indeholde en kvalificeret business case (se nedenstående vejledning), som gør det muligt at vurdere projektets effektiviseringspotentiale.

Derudover skal ansøgningen indeholde et fuldt budget, der tydeliggør hvilke aktiviteter, der finansieres af projektansøgeren selv og hvilke, der søges finansieret af Metodecentret. Det er et krav, at projektet indeholder en væsentlig egenfinansiering.

Få hjælp til projektbeskrivelse og ansøgning

Interesserede ansøgere kan søge om konsulentstøtte fra Metodecentret til at udarbejde en projektbeskrivelse og business case.

Konsulentstøtten gives som "hjælp til selvhjælp" og kan anvendes til:

  • Kvalificering af projektet og udarbejdelse af projektbeskrivelse.
  • Specifik hjælp til dele af ansøgningen, fx udarbejdelse af økonomiske analyser.

Bevilling af konsulentstøtte dækker køb af konsulenttimer til en samlet maksimumspris på 15.000 kr.

Ansøgning om konsulentstøtte sker direkte til Metodecentrets sekretariat gennem nedenstående ansøgningsskema.

Tildeling af konsulentstøtte er ikke en garanti for, at projektansøgningen efterfølgende tildeles midler fra Metodecentrets aktivitetspulje.

Ansøgningsfrister

Ansøgningen behandles af Metodecentrets bestyrelse, som mødes fire gange årligt. Kommende ansøgningsfrister er:

  • 1. juni 2019
  • 15. august 2019
  • 1. december 2019.

Ansøgninger fremsendes til simmoel@rm.dk