Artikel

Recoverymåling

Skal det måles, om vi gør det, vi siger, vi vil? Og giver det mening, når vi taler om at omstille socialpsykiatrien til en højere grad af recovery-orientering? Aarhus Kommune svarer ja og har sammen med Metodecenteret og VIA University College udviklet et første generations værktøj til måling af recovery-orienteringen på organisationsplan.

Når “recovery” betegner en personlig udviklingsproces, hvordan indretter vi så bedst vores tilbud til borgere med psykisk sårbarhed på en måde, der understøtter denne udvikling?

Hvordan kan vi afgøre, om de tilbudstyper, som vi allerede har, og som vi er ved at udvikle, fremmer eller hæmmer borgernes recoveryproces? Disse spørgsmål (samt en række andre) og et ønske om at kunne besvare dem, har været centrale i udviklingen af et screeningsværktøj, der kan vurdere praksis og give et billede af, i hvor grad der arbejdes på en måde, der understøtter psykisk sårbare borgeres recovery-proces.

Socialpsykiatrien er sammen med resten af det specialiserede socialområde under et stort økonomisk pres i disse år. Dette er medvirkende til, at en lang række tilbud forandres, sammenlægges eller opdeles eller skifter organisatorisk plads. Disse ændringer sker oftest for at effektivisere og dermed imødekomme det øgede fokus på effekt og omkostninger.

Det er derfor vigtigt, at vi anvender den nyeste viden om psykosocial rehabilitering eller recovery-orienteret praksis i nye tilbudstyper og tilbudssammenhænge, samtidig med at vi begynder at kigge praksis på vores eksisterende tilbud efter.

Man kan næppe måle recovery, men det er muligt at bruge den nye viden om, hvad der virker fremmende (og hæmmende) for at komme sig, til at vurdere og udvikle den praksis, der foregår på vores socialpsykiatriske tilbud. Derfor kan vi nu tilbyde kommuner og regioner at få gennemført en ”recovery-screening” af deres botilbud, der kan være med til at udfordre måderne, man tænker recovery ind i den daglige praksis på og udvide grænsen for, hvad vi kan gøre for at understøtte borgerne på deres vej til at komme sig.

Du kan downloade artiklen om recoverymåling og folderen om screeningsværktøjet her på siden.