Metode

Rusmidler og skadevirkning – gruppeforløb for udviklingshæmmede

Gruppeforløb for mennesker med udviklings-hæmning og et problematisk forbrug af rusmidler. Erfaringsudveksling og undervisning i rusmidler og skadevirkning.

Hvad kan metoden bruges til?

Gruppeforløbet 'Rusmidler og skadevirkning' kan bruges til at forebygge og udbrede viden om problematisk forbrug af rusmidler blandt mennesker med udviklingshæmning.  Gruppesamtalerne kan være et trygt sted at tale om alkohol og stoffer, og den enkeltes forbrug af disse. 'Rusmidler og skadevirkning'-forløbet kan både fungere som behandling for mennesker, som ikke profiterer af almindelig rusmiddelbehandling, og som forebyggelse af misbrug og oplysning om rusmidler og deres virkning blandt mennesker med udviklingshæmning eller anden kognitiv funktionsnedsættelse.

Hvem har gavn af metoden?

Gruppeforløbet 'Rusmidler og skadevirkning' er udviklet til mennesker med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder. Formålet er at tilbyde dem viden om rusmidler, hvordan rusmidler påvirker og kan skade helbredet. Samtidig modtager de rusmiddelbehandling i grupper, der flugter med deres forudsætninger og behov. Gruppeforløbet skal give deltagerne bevidsthed omkring deres eget forbrug af alkohol og stoffer og gerne motivere dem til at ændre adfærd gennem fællesskabet i gruppen. Samtidig er 'Rusmidler og skadevirkning' udviklet til at bygge bro mellem det socialfaglige og det rusmiddelfaglige område gennem tværfagligt samarbejde og fælles facilitering af gruppesamtalerne. Metodecentrets litteraturgennemgang viser, at en tværfaglig indsats er vigtig, hvis mennesker med udviklingshæmning skal lykkes med at ændre adfærd og deres forbrug af rusmidler.

Hvad går metoden ud på?

Det særlige ved gruppeforløbet 'Rusmidler og skadevirkning' er, at det er tværfagligt faciliteret af en rusmiddelfaglig medarbejder og en socialfaglig medarbejder. Der er brug for begge typer faglighed for at gennemføre et vellykket gruppeforløb. Samtidig er emnerne for gruppesamtalerne konkrete og mennesker med udviklingshæmning har været med til at udvikle og kvalificere materialet, som bliver brugt i 'Rusmidler og skadevirkning.'

Seks gruppesamtaler og støtte

Forløbet består af i alt seks gruppesamtaler af to-tre timers varighed. Samtalerne afholdes enten hver uge eller hver 14. dag. Imellem sessionerne skal deltagerne arbejde med hjemmeopgaver. Og hvis de ønsker hjælp til det, skal deres støtte-kontaktpersoner hjælpe dem.

På de seks gruppemøder taler deltagerne og medarbejderne om temaer som:

 • Rusmidler og skadevirkning
 • Abstinenser og trang
 • Forandringer i hverdagslivet
 • Mestring og nødplaner
 • Netværk og støtte

Udveksling af erfaringer og anerkendelse

I de første gruppesamtaler udveksler deltagerne erfaringer. Sammen taler de både om positive og negative oplevelser med alkohol og stoffer og arbejder med plusser og minusser ved rusmidler. Facilitatorerne sørger for at skabe spejlinger mellem deltagerne og have fokus på det, de har tilfælles. De gør det på en anerkendende måde, så alle deltagere føler sig inkluderet i gruppen.

Mål og drømme for fremtiden

Deltagernes erfaringer kobles med faktuel viden om virkning, bivirkninger og skadevirkninger af rusmidler. De taler i gruppen om, hvordan rusmidler kan skabe problemer i hverdagen, og hvilke drømme og mål deltagerne har for fremtiden. På baggrund af samtalerne udarbejder de personlige mål for ændring af adfærd eller forebyggelse af misbrug af rusmidler. De arbejder med handlinger, der kan skabe forandring, så de ændrer eller nedsætter deres forbrug af rusmidler. Ligesom de finder ud af, hvem der kan hjælpe dem.

Fællesskabet motiverer til forandring

Facilitatorerne støtter deltagerne i at hjælpe hinanden med idéer og anerkendelse af de forskellige skridt, de ønsker at tage. Gruppens fællesskab, støtte og opbakning er vigtig for at motivere dem til at skabe forandring i deres liv her især. Figuren herunder viser de forskellige samtalers temaer og indhold samt hjemmeopgaverne mellem dem.

Illustration af samtalemner for gruppeforløb for udviklingshæmmede om rusmidler og skadevirkning

Både faglig viden fra rusmiddelbehandling og det sociale område bruges i gruppesessionerne. Medarbejdere og deltagere taler om rusmidler, virkning og problematisk forbrug samtidig med, at de arbejder med det særligt sociale som en gruppe giver deltager som tryghed, tillid, åbenhed, positiv spejling og anerkendelse. De taler både om rusmiddelbrug og deltagernes hverdag og de udfordringer der er ved at leve med en funktionsnedsættelse.

Tværfaglighed er essentiel

Rusmiddelbehandleren har viden omkring rusmidler og de problemer, der følger med et stort forbrug. Men de mangler ofte viden om personer med udviklingshæmning, og hvad man som behandler skal være særligt opmærksom på, så behandlingen er målrettet disse borgeres forudsætninger og behov. Den socialfaglige medarbejder bidrager med kendskab til mennesker med udviklingshæmning og kommer med input om kommunikation, tilrettelæggelse og facilitering af et gruppeforløb for denne målgruppe. Samtidig skal den socialfaglige facilitator være opmærksom på de dynamikker, der kan opstå i gruppen og sørge for, at alle deltagere bliver inddraget i samtalerne. En socialpædagog eller lignende vil typisk ikke have indgående kendskab til rusmidler og skadevirkning. Derfor er det vigtigt, at både en rusmiddelfaglig og en socialfaglig medarbejder faciliterer gruppeforløbet.

Gruppekonceptet Rusmidler og skadevirkning' er udviklet af Metodecentret i samarbejde med Specialområde Udviklingshæmning og ADHD i Region Midtjylland, Viborg Kommunes voksenhandicapområde og Rusmiddelcenter Viborg. Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) har været med til at udvikle redskaber, der indgår i konceptet.

Erfaringer fra gruppeforløb på botilbud

I 2022 blev ”Rusmidler og skadevirkning – koncept for gruppeforløb” evalueret i samarbejde med Specialområde Udviklingshandicap (SUA) og Viborg Kommune. To spørgsmål var fokus for evalueringen:

 1. Har gruppeforløbet skabt ændring i deltagernes forbrug af rusmidler?
 2. Hvordan har gruppeforløbet skabt ændring i deltagernes forbrug af rusmidler?

Har gruppeforløbet skabt ændring i brug af rusmidler?

Fire ud af ni deltagere, der gennemførte et gruppeforløb, ændrede deres forbrug af rusmidler i en positiv retning.

En deltager stoppede med at bruge rusmidler, mens tre reducerede deres forbrug, så det kom under kontrol og ikke længere giver problemer for dem selv eller deres omgivelser.

Disse positive udviklinger fastholdt deltagerne hhv. to og seks måneder efter gruppeforløbets ophør.

Fem deltagere havde et problematisk forbrug af rusmidler hhv. to og seks måneder efter gruppeforløbets ophør. To af deltagerne var afholdende ved gruppeforløbets start og under gruppeforløbet, men fik tilbagefald ca. en til to måneder efter forløbets afslutning. Tre deltagere fortsatte deres overforbrug både før, under og efter gruppeforløbets afslutning.

Hvordan har gruppeforløbet skabt ændring af forbrug?

Den faste struktur i hver gruppesession finder deltagerne positiv og virksom, fordi den giver overblik og tryghed i forhold til, at de ved, hvad de skal arbejde med på mødet. Især fremhæver de tjek ind og ud med følelseskort som et godt element i den faste struktur, fordi de visuelt kan give udtryk for noget, der kan være svært. Samtidig får de andre i gruppen indsigt i, hvordan den enkelte har det og kan vise støtte eller omsorg.

Deltagerne oplevede, at de fik læring om rusmidler og skadevirkning, og at det netop virker godt i gruppesamtaler. Derudover åbner disse gruppesessioner op for mere end læring og rusmidler og skadevirkning. Deltagerne får lov til at dele følelser, ord og sprog om misbrug, og derigennem danner de et fællesskab. Derfor er gruppeforløbet særligt virksomt; deltagerne kan spejle sig i hinanden, og de kan trække sig tilbage og tage en pause, imens andre deler erfaringer og følelser.

Afprøvning i en større skala

Efter positive resultater fra prøveforløb opstartes en større afprøvning af gruppeforløbet 'Rusmidler og skadevirkning – Koncept for gruppeforløb til borgere med udviklingshæmning og rusmiddelproblemer' i samarbejde med Ikast-Brande Kommune, Herning Kommune, Randers Kommune og Norddjurs Kommune.

Udover at stå for projektledelse evaluerer Metodecentret forløbets struktur, indhold og effekten for deltagerne og medarbejdernes faglige udbytte af at gennemføre et gruppeforløb baseret på tværfaglighed.

Hent evalueringsrapporten under Udgivelser til venstre

Erfaringer fra gruppeforløb for personer med bostøtte

Vi har evalueret gruppeforløbet "Rusmidler og skadevirkning" for mennesker med udviklingshæmning, der har bostøtte. Forløbet kørte i 2023 i Ikast-Brande Kommune og Randers Kommune. Både deltagere og medarbejdere har gode oplevelser med forløbet.

Deltagerne fortæller at:

 • Det er godt, at målet med gruppeforløbet er at motivere deltagerne til at nedsætte deres forbrug af rusmidler og ikke, at de skal holde op med at drikke eller tage stoffer.
 • Det at mødes i en gruppe og tale sammen giver mulighed for at spejle sig i hinanden, skaber en følelse af fællesskab, og gør det nemmere at tale om ens misbrug af alkohol eller stoffer.
 • Gruppesamtalerne er motiverende og giver ideer til, hvordan man kan ændre sit forbrug af rusmidler.
 • Den faste struktur for gruppesamtalerne og fællesspisning er godt.
 • Gruppeforløbet har hjulpet deltagerne, og flere ønsker at deltage i endnu et forløb.

Det der med, at en anden kan fortælle, at det har de også oplevet. Det giver noget.” Deltager i gruppeforløbet.

Medarbejderne fortæller at:

 • Fællesskabet og samhørigheden er det vigtigste for borgerne, og det motiverer dem til at nedsætte deres forbrug af alkohol og stoffer.
 • Gruppen giver deltagerne et sted, hvor de kan tale frit og ikke bliver fordømt, hvilket betyder meget for dem.
 • Det er vigtigt, at gruppesamtalerne bliver kørt af både rusmiddelbehandlere og socialfaglige medarbejdere, fordi de bruger hinandens viden om hhv. rusmiddelproblemer, og hvordan personer med udviklingshæmning fungerer.
 • Støtte til deltagerne mellem gruppesessionerne er afgørende for, at de kan ændre deres adfærd ift. rusmidler i hverdagen.
 • Materialet til gruppeforløbet er let at bruge og gør forløbet og samarbejdet godt.

Det ville være tungt, hvis jeg skulle forberede mig en masse til gruppe-samtalerne, men det er faktisk ret let – også i hverdagen, hvor jeg har travlt – fordi forløbet er så godt beskrevet.” Socialfaglig medarbejder.

Evalueringsrapporten kan hentes under Udgivelser i venstre side

Vil du vide mere?

Kontakt gerne chefkonsulent og projektleder Helle Høgh på 23 41 12 43 eller helle@metodecentret.dk.

Gruppekonceptet 'Rusmidler og skadevirkning' er udviklet af Metodecentret i samarbejde med Specialområde Udviklingshæmning og ADHD i Region Midtjylland, Viborg Kommunes voksenhandicapområde og Rusmiddelcenter Viborg. Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) har været med til at udvikle redskaber, der indgår i konceptet.