Metode

Minding the Baby

Minding the Baby fokuserer på barnets sundhed og på udviklingen af en god forældre-barn-relation i sårbare familier. Indsatsen sættes i gang inden barnets fødsel og afsluttes, når barnet er to år.

Udgivelser

Hvad kan metoden bruges til?

Det lille barns evne til selv at regulere behov, følelser og adfærd er grundlæggende forudsætninger for, at barnet senere kan indgå i fællesskaber og opnå gode relationer til andre børn og voksne. Barnets forældre spiller en central rolle i opbygningen af denne kompetence, da det er igennem forældrenes evne til at opfatte og forstå barnets signaler og behov sensitivt og relevant, at barnet udvikler en tryg tilknytning, der kan styrke evnen til selvregulering.

Minding the Baby har fokus på at skabe stabile og trygge relationer mellem forældre og små børn, som har gavnlige virkninger for barnets fysiske og psykiske udvikling. Minding the Baby er et tværfagligt og hjemmebaseret familiebehandlingsprogram til udsatte gravide. I indsatsen arbejder en familiebehandler og en sundhedsplejerske sammen med forældre om at fremme en stabil og tryg tilknytning til deres barn.

Hvem har gavn af metoden?

Målgruppen for Minding the Baby er forældre, der vurderes som sårbare i deres kommende forældrerolle og befinder sig i en socialt udsat position. At de er udsatte og sårbare skyldes ofte flere af disse faktorer:

 • Forældre, der har oplevet omsorgssvigt
 • Enlige forældre
 • Forældre, der er socialt isoleret
 • Forældre med lavt uddannelsesniveau
 • Forældre med psykiske problemer som fx depression, angst eller posttraumatisk stress

Der er tale om forældre, som kommunen vurderer, kan få svært ved at skabe en tryg tilknytning til barnet.
I de fleste danske kommuner er Minding the Baby implementeret som en del af en indsats under Serviceloven, mens borgere i nogle få kommuner kan modtage et Minding the Baby-forløb udelukkende som en del af kommunens forebyggende sundhedstilbud.

Hvad går metoden ud på?

Minding the Baby er et tværfagligt familiebehandlingsprogram for udsatte gravide, som foregår i hjemmet. Målet er at fremme en god og tryg tilknytning mellem de vordende forældre og deres kommende barn.

Minding the Baby er forskningsbaseret, veldokumenteret og udviklet på Yale University i USA. En bærende idé for Minding the Baby er, at fysisk og psykisk trivsel hænger tæt sammen, hvorfor metoden er en tværfaglig tilgang på tværs af sundheds- og socialfaglige paradigmer.

I modsætning til mange andre tiltag på området er Minding the Baby en langvarig indsats med en relativt beskeden intensitet. Et forløb strækker sig over 27 måneder (fra tredje trimester i graviditeten til barnet fylder to år) med ugentlige besøg til barnet fylder et år, og besøg hver anden uge til barnet fylder to år. En erfaren sundhedsplejerske og en erfaren familiebehandler udfører sammen indsatsen.

Igennem den langvarende tværfaglige indsats fokuserer Minding the Baby på:

 • At stimulere og sikre fostrets/barnets fysiske og psykiske helbred og udvikling
 • At understøtte forældrenes fysiske og psykiske trivsel
 • At opbygge forældrenes kompetencer til at mentalisere – både i relation til barnet og sig selv som forælder.
 • At fremme oplevelsen af mestring og ansvarlighed i rollen som forældre.

Selvom Minding the Baby er et program med en manual, giver den overordnede ramme en høj grad af frihed til de fagpersoner, som arbejder med Minding the Baby, så de kan tilpasse hjælpen til de enkelte familier ud fra faglige skøn og refleksioner.
Fremfor en detaljeret manual for interventionerne arbejder Minding the Baby-teamet ud fra en forståelse baseret på mentalisering, og fagpersonernes evne til at etablere et tillidsfuld og reelt samarbejdende forhold til forældrene anses som forudsætning for, at interventionerne giver resultater.

Hvad er erfaringerne indtil nu?

Minding the Baby har siden 2018 været under afprøvning i ni danske kommuner og er finansieret af den A.P. Møllerske Støttefond og Socialstyrelsen.

De ni kommuner er:

 • Aarhus Kommune
 • Herning Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Billund Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Frederikshavn Kommune
 • Ringsted Kommune
 • Næstved Kommune
 • Silkeborg Kommune

Afprøvningen indebærer både uddannelse af fagpersoner og indsamling af data til et forskningsstudie, som undersøger metodens virkning (resultater udgives af VIVE i 2024 og 2025).

Et kvalitativt studie fra 2023 (Nielsen et al. 2023) har gennem interviews med fagpersoner undersøgt, hvilke elementer i indsatsen, de oplever som særligt effektive. Her fremhæver fagpersonerne:

 1. At indsatsen begynder i graviditeten
 2. At tillid og tryghed i samarbejdet styrkes gennem en mentaliserende tilgang
 3. At Minding the Baby er tværfagligt konstitueret og bliver udført sammen af en sundhedsplejerske og en familiebehandler
 4. At Minding the Baby-indsatsens lange varighed giver gode muligheder for at arbejde med mestringsstrategier og mentalisering hos forældrene
 5. At teamet også agerer som casemanager ved at hjælpe forældrene med at navigere i hjælpesystemer.

Dette studie viser også, hvordan Minding the Baby udfolder en mentaliseringsbaseret tilgang i arbejdet med sårbare gravide og deres partnere med en behandlingsstruktur, der tilgodeser målgruppens særlige vanskeligheder.

Vil du vide mere?

Kontakt chefkonsulent Bjarke Nielsen på 50 90 72 83 eller bjarke@metodecentret.dk.