Rapport

Digital støtte i socialpædagogik

I Digital Støtte i Socialpædagogik søges det belyst, hvorvidt digital støtte har potentiale til at skabe værdi for både borgere og socialpædagoger, samt hvad det vil kræve samt koste at implementere et sådant redskab.

Denne tekst er udarbejdet som første led i et udviklingsprojekt med titlen ‘Digital støtte i socialpædagogisk arbejde: Praksisnær metodeudvikling af individuelt tilrettelagte apps målrettet borgere med handicap’. I samarbejde med Randers Kommune og Herning Kommune søges det via projektet belyst, hvorvidt digital støtte har potentiale til at skabe værdi for både borgere og socialpædagoger, samt hvad det vil kræve samt koste at implementere et sådant redskab.

Mere specifikt gennemføres et pilotprojekt, hvor socialpædagoger i samarbejde med borgere med funktionsnedsættelser anvender applikationen Count me in2 til at udvikle individuelt tilrettelagte apps, der kan guide borgere til at udføre konkrete dagligdagsopgaver1 . Med applikationen er det muligt at sammensætte trinvise vejledninger bestående af lyd- billed- og videomateriale, der kan gøre borgere i stand til eksempelvis at vaske tøj eller lave kaffe på egen hånd.

Litteraturstudiet udgør pilotprojektets metodiske udgangspunkt. Formålet er at afdække, hvilke erfaringer der hidtil er gjort i forbindelse med anvendelsen af applikationer i en socialpædagogisk sammenhæng. Med andre ord er hensigten at bidrage til, at alle aktører, der er involveret i projektet, kan blive klædt bedst muligt på til det forstående udviklingsarbejde.

Således er litteraturstudiet primært målrettet ledere, medarbejdere og andre fagpersoner, der skal arbejde med at anvende og implementere digital støtte af denne type. Af den årsag er der ikke tale om et udtømmende litteraturstudie men snarere en anvendelsesorienteret søgning efter eksisterende viden forbundet med brugen af digitale vejledningsredskaber.

Litteraturstudiet indikerer, at digital støtte har potentiale til at udgøre netop en sådan form for støtte såfremt fire typer af forhold overvejes i udviklingen og anvendelsen af teknologien:

1. Borgerens behov og præferencer

2. Opgavens Kompleksitet og karakter

3. Tekniske forhold

4. Integrering af indsatsen

Du kan downloade litteraturstudiet her på siden.