Kontakt

Simon Østergaard Møller

Centerchef, cand.scient.pol 20 46 33 02 simon@metodecentret.dk
Jeg varetager Metodecentrets ledelse og arbejder desuden med bl.a. metodebeskrivelser, strategi og formidling af vidensbaseret praksis. Jeg mener, at alle, som rammes af social udsathed, handicap eller sindslidelser, bør have adgang til professionelt socialt arbejde af høj kvalitet, som gør en positiv forskel i deres liv – det bidrager Metodecentret til.

Helle Høgh

Chefkonsulent, antropolog 23 41 12 43 helle@metodecentret.dk
Jeg står for udvikling og implementering af innovative metoder og specialiserede sociale indsatser – f.eks. faglige metoder og brugerorienterede redskaber til borgere med udviklingshæmning med et problematisk forbrug af rusmidler. Det er meningsfuldt for mig at arbejde med løsninger på sociale problemer til mennesker, der behøver hjælp.

Trine Gaardsøe

Chefkonsulent, aut.psyk. 24 97 45 24 trine@metodecentret.dk
Jeg faciliterer undervisning i indsatser og varetager projektlederopgaver, der understøtter teams og faglige ledere. Mit arbejde tager afsæt i en helhedsorienteret, kvalitetssikret og systematisk praksis. Drevet af at arbejde forebyggende og skabe empowerment i udsatte familier hjælper jeg børn og unge i risiko med at undslippe negative udviklingsspiraler.

Bjarke Nielsen

Chefkonsulent, antropolog 50 90 72 83 bjarke@metodecentret.dk
Jeg udvikler, tilpasser og afprøver metoder på socialområdet i et inddragende samarbejde med kommuner, statslige styrelser, forskere og fonde. Jeg drives af udvikling i spændingsfeltet mellem videns- eller metodehuller i fagprofessionel praksis, som forbindes til, hvad vi kan trække ud af virksomme elementer fra forskningsbaseret viden. Processen skal ske i samarbejde med den lokale kontekst.

Marie Høstrup

Konsulent, cand.scient.pol. 24 62 89 58 marie@metodecentret.dk
Jeg indsamler, analyserer og evaluerer virkningen af indsatser og metoder på socialområdet gennem spørgeskemaundersøgelser, interviews og statistiske analyser. Socialområdet er både komplekst, udfordrende og vigtigt – derfor bidrager jeg til at skabe et solidt vidensgrundlag om effekter af sociale indsatser og metoder, som i sidste ende gavner borgerne.

Emma Sandberg Biltoft

Konsulent, cand.scient.pol. 30 31 54 53 emma@metodecentret.dk
Jeg foretager analyser og evalueringer – primært i et kvantitativt perspektiv. Jeg udvikler spørgeskemaer til socialområdet i tæt samarbejde med praksis, indsamler data og foretager databehandling, analyse og afrapportering. Jeg bliver motiveret af at skabe viden om socialt arbejde; hvad virker, og hvordan virker det? Det er til gavn for både borgere og samfund.

Annette Petersen

Seniorkonsulent, aut. psyk. 51 57 61 06 annette@metodecentret.dk
Min primære opgave ligger i konsulentfunktionen i indsatsen Familie & Netværk samt Bånd & Broer, der er en central del af den løbende kvalitetssikring. Jeg har arbejdet med socialområdet i mere end 40 år og har i hele mit virke brændt for socialt udsatte. Det motiverer mig at kunne medvirke til at forbedre vilkår og muligheder for disse grupper funderet i en tro på og erfaring med, at det ofte er muligt med den rette tilpassede indsats.

Sofie Ilsvard

Seniorkonsulent, cand.scient.soc. 40 42 92 02 sofie@metodecentret.dk
Gennem kvalitativ metode indsamler, analyserer og evaluerer jeg virkningen af indsatser på socialområdet. Jeg er optaget af, hvordan vi styrker kvaliteten af sociale indsatser og skaber værdi for borgere og fagprofessionelle. Derfor bidrager jeg med vidensgrundlag om fagpersoner og borgeres indsigter, der sikrer fokus på deres oplevelser og erfaringer som en central datakilde. Dét er en forudsætning for at skabe bedre sociale indsatser.

Helge Hallmann

Faglig programleder PMTO, cand. psych 30 20 47 53 helge@metodecentret.dk
Som faglig programleder for PMTO er jeg ansvarlig for at sikre faglige rammer, der muliggør at PMTO terapeuterne i Danmark udfører PMTO på højt fagligt niveau. I samarbejde med mentorer og internationale samarbejdspartnere arbejder vi på at videreudvikle og aktualisere PMTO, så metoden vedvarende er relevant og hjælpsom. Derudover er jeg motiveret af at styrke positive samspil i udsatte familier.

Jette Bækkelund Hansen

Seniorkonsulent, socialpædagog 40 22 64 75 jette@metodecentret.dk
Med min erfaring fra døgninstitutionsområdet, specialskolen og metoder inden for familiebehandling vil jeg gerne være med til at gøre en forskel på socialområdet ved at sikre høj sammenhæng, faglighed og kvalitet på sociale indsatser. I Metodecentret arbejder jeg med Familie & Netværk og Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel.

Janne Gytz

Konsulent, aut.psyk. 60 58 35 70 janne@metodecentret.dk
Jeg er arbejder i Metodecentret som konsulent i Familie & Netværk, hvor jeg yder vejledning og kvalitetssikring til lokale behandlingsteams. Desuden er jeg privatpraktiserende psykolog med speciale i ADHD/ADD, hvor jeg tilbyder rådgivning, terapi og psykoedukation for unge, voksne og forældre.

Signe Glinvad Krogh

Studentermedhjælper, stud.scient.pol. signe@metodecentret.dk
Jeg laver litteratursøgning, transskribering, deskriptiv databehandling, kodning af kvalitative data og research. Det er givende at være med til at bidrage til bedre behandling for socialt udsatte. Det er afgørende for dem - og samfundet - at vi hjælper dem bedst muligt. Om det er et fysisk eller psykisk, kan alle rammes af udsathed, og det er motiverende at gøre hjælpen for disse borgere så god som mulig.

Anne-Sofie Laugesen

Studentermedhjælper, stud.scient.pol. anne-sofie@metodecentret.dk
Jeg arbejder primært med Metodecentrets dataopgaver, hvor jeg bl.a. er involveret i datamonitorering, udformning af interviewguides samt kvantitativ og kvalitativ databehandling. Det er meningsfuldt at være studentermedhjælper i Metodecentret, fordi det er spændende at kunne bruge min faglighed og bidrage til at forbedre det sociale område på samme tid.

Clara Marie Auken

Studentermedhjælper, grafik clara@metodecentret.dk
Jeg står for opsætning af teksttunge rapporter, layout til flyers, invitationer og andet informationsmateriale.

Mathilde Graham

Studentermedhjælper, stud.scient.san.publ. mathilde@metodecentret.dk
Hos Metodecentret arbejder jeg med en række af opgaver såsom litteraturgennemgange, indsatsbeskrivelser og evaluering af indsatser med brug af både kvalitative såvel som kvantitative metoder. Det motiverer mig at arbejde med at sikre kvalitet på socialområdet, da det kan have stor betydning for ikke alene den enkelte borger men også hele den danske velfærd.

Anna Kirk Larsen

Studentermedhjælper, stud.scient.pol. anna@metodecentret.dk

KAROLINE HOLST VINTHER

Studentermedhjælper, stud.scient.pol. karoline@metodecentret.dk
Jeg arbejder med forskellige opgaver, herunder litteratursøgning, dataanalyse og udformning af spørgeskemaer. Jeg motiveres af at gøre en forskel for borgere såvel som ansatte på socialområdet ved at bidrage til udviklingen og afprøvningen af nye sociale indsatser – og dermed være med til at forbedre kvaliteten og effektiviteten af det sociale arbejde.