Rapport

Et helt liv efter selvskade

Metodecentret evaluerer projektet ”Et helt liv efter selvskade”, der er et 3-årigt samarbejde mellem Holmstrupgård og Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade.

Selvskadende adfærd og mistrivsel er stigende blandt børn og unge i Vesten. En række undersøgelser viser, at antallet af unge, der udviser tegn på psykisk mistrivsel er steget markant de seneste år, og der ses ligeledes en eksplosiv vækst i antallet af unge med psykiatriske diagnoser. Den selvskadende adfærd kan ikke blot have store konsekvenser for den unge, men også for familien, da det kan være et stort psykisk pres at være forælder eller søskende til en ung, der selvskader.

I Danmark er selvskadende adfærd ikke anerkendt som selvstændig diagnose, hvorfor der findes meget få tilbud og indsatser i landet, som retter sig mod netop denne problematik. 

Projektet ”Et helt liv efter selvskade”, der er et 3-årigt samarbejde mellem Holmstrupgård og Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS), har til formål at udvikle og afprøve en helhedsorienteret indsats til unge med selvskade og deres familier. Forældreinvolvering i behandlingen er i fokus, da studier peger på, at der kan opnås gode behandlingsresultater, når forældrene involveres Ligeledes viser interviewundersøgelser, at de unge selv og deres forældre efterlyser et større fokus på familien som helhed.

Det er målet for ”Et helt liv efter selvskade” at reducere de unges mistrivsel og selvskadende adfærd og øge familiens trivsel gennem en samlet indsats, der integrerer og kombinerer en ambulant socialpsykiatrisk behandling og en civilsamfundsaktørbåret indsats. Det forventes, at man ved at kombinere de to tilgange i højere grad vil kunne sikre bedre trivsel for den unge og familien, end isolerede offentlige og frivillige indsatser kan.

De overordnede mål er, at indsatsen:

  • Bidrager til at reducere de unges mistrivsel og selvskadende adfærd, så de øger chancerne for et ”helt liv” efterfølgende. Det betyder f.eks. stabil skolegang, tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse og et almindeligt socialt liv
  • Øger familiens trivsel
  • Udvikler, forbedrer og forstærker de unges og deres forældres relationer til hinanden samt udvider den samlede families adgang til prosociale netværk
  • Bidrager til at gøre de unge og deres familier psykisk robuste, så de med tiden kan ”stå selv”

Målgruppen for ”Et helt liv efter selvskade” er hjemmeboende børn og unge mellem 12 og 18 år, der udviser selvskadende adfærd, samt deres familier. Mellem 25 og 30 unge og deres familier vil indgå i afprøvningen.

Familien og den unge henvises gennem den unges kommunale sagsbehandler, og hvis afprøvningen viser sig at være succesfuld, vil 80 % af de unge have reduceret deres selvskadende adfærd efter et år. Ligeledes er det forventningen, at trivslen forbedres blandt 80 % af de unge i løbet af indsatsperioden.

Indsatsen ved Holmstrupgård består af en maksimalt 1-årig ambulant familiebehandlende indsats og foregår derfor primært i familiernes eget hjem. Det overordnede sigte er at skabe et familiebaseret behandlingsforløb med fokus på forældreinvolvering gennem bl.a. unge-, forældre- og familiesamtaler. Hver familie får en unge- og familiebehandler.

Den frivillige del af indsatsen, der foregår i LMS-regi, skal være med til at sikre, at den unge og familien får etableret et udvidet støttende netværk, som de også har adgang til, når den professionelle indsats afsluttes. Denne del af projektet består bl.a. af en mentorordning for den unge og forældre-peer-støtte. Dette skal sikre, at der tages hånd om hele familien, og at familien oplever støtte fra andre, som har stået i en lignende situation. Der vil desuden blive etableret et støttenetværk for familier og søskendegrupper.

Den fælles indsats er ny, hvorfor parterne sammen skal udvikle indsatsen og løbende sikre, at erfaring og læring bliver inddraget og indarbejdet som en del af afprøvningen.

Metodecentret har gennem større kortlægningsundersøgelser, litteraturstudier og interviewundersøgelser indsamlet solid viden om målgruppen for indsatsen og er tilknyttet som ekstern evaluator på projektet. Afprøvningen forventes at være afsluttet ultimo 2023.

”Et helt liv efter selvskade” er støttet af VELUX FONDEN.