Rapport

Familie & Netværk skaber fodfæste for udsatte børn og unge

Første evaluering af Familie & Netværk viser, at indsatsen hjælper de indskrevne børn, unge og familier. Den helhedsorienterede indsats har været afprøvet i Aarhus, Herning og Randers Kommuner siden 2019.

Familie & Netværk er en kvalitetssikret indsats for børn og unge med adfærds- og trivselsproblemer. Med udgangspunkt i familien bliver alle relevante aktører omkring barnet eller den unge inddraget, så vi skaber en fleksibel, helhedsorienteret og systematisk behandling, der får udsatte børn og unge på fode igen. Indsatsen har tre overordnede mål for øje:

  • Øget tilknytning og stabilitet i skole og fritidsliv
  • Reduktion i problematisk adfærd herunder fravær af misbrug og kriminalitet
  • Øget trivsel hos barnet eller den unge

Siden 2019 har Familie & Netværk været afprøvet i Aarhus, Herning og Randers Kommuner, og den første evaluering af indsatsen viser, at Familie & Netværk hjælper de indskrevne børn, unge og familier. Der er statistisk signifikante og positive udviklinger fra indskrivning til udskrivning på samtlige parametre, evalueringen har undersøgt. 85% af både familier, terapeuter og myndighedsrådgivere er tilfredse med forløbet, der i gennemsnit varer syv måneder.

Resultaterne fra 2019 til 2021 viser bl.a., at de indskrevne børn og unge får øget tilknytning til skole eller beskæftigelse i løbet af indsatsen – andelen af børn og unge med skoletilbud eller beskæftigelse stiger således fra 66% til 80%. Tilknytningen bliver desuden mere stabil, da fraværet reduceres betydeligt.

Ved indskrivning i Familie & Netværk har de udsatte børn og unge store trivselsudfordringer, men ved udskrivning er problemtyngden betragteligt mindre. Derudover reduceres vanskelighedernes betydning for barnets dagligdag markant. Resultaterne er målt gennem Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).

Evalueringen viser også en reduktion af problemadfærd herunder selvskadende adfærd, søvnbesvær og udadreagerende adfærd. Næsten halvdelen – 48% – af de børn og unge, som ved indskrivning vurderes som anbringelsestruede, er hverken anbragte eller anbringelsestruede ved udskrivning af Familie & Netværk.

Vi ser desuden et stort fald i andelen af unge, hvor der er viden eller mistanke om kriminel aktivitet. Ser man alene på unge, som var involveret i kriminel aktivitet op til indskrivning, er der en reduktion på 70%. Det samme positive billede tegner sig for andelen af unge med et problematisk forbrug af rusmidler; 69% af de unge, som havde et misbrug i starten af forløbet, har det ikke længere ved afslutningen af Familie & Netværk. Indsatsen kan derfor umiddelbart siges at have god behandlingseffekt – også når vi sammenligner med veldokumenterede misbrugsbehandlinger til lignende målgrupper.

Afprøvningerne i de tre kommuner og evalueringens resultater viser, at Familie & Netværk er en virksom indsats, der lægger grundstenene til en langsigtet forbedring af udsatte børn og unges livsvilkår.

Du kan downloade den fulde evaluering her på siden.

Skal din kommune være med?

Hvis du vil vide mere om Familie & Netværk, kan du kontakte chefkonsulent hos Metodecentret Trine Gaardsøe på trine.gaardsoee@stab.rm.dk eller 24 97 45 24.