Rapport

Fra zoneindsats til samstemt forløb

Metodecentret har evalueret Holstebro Kommunes og Regionspsykiatrien Gødstrups fælles projekt "Fra zoneindsats til samstemt forløb", om at etablere midlertidige psykiatriske omsorgspladser og en fremskudt opsøgende indsats. Projektets ambition er at tage hånd om funktionelt hjemløse borgere med psykiatriske problemer og forbrug af rusmidler, ved at skabe mere stabilitet i borgernes liv og forebygge genindlæggelser. Evalueringen viser lovende resultater.

Holstebro Kommune og Regionspsykiatrien Gødstrup i Region Midtjylland har siden januar 2021 arbejdet sammen om projektet “Fra zoneindsats til samstemt forløb” (i daglig tale MPO-projektet), som er et forsøg på at etablere midlertidige psykiatriske omsorgspladser og en fremskudt opsøgende indsats. Projektet er henvendt til borgere med psykiatriske lidelser og et rusmiddelforbrug med henblik på at skabe stabilitet i deres liv og undgå, at borgerne kontinuerligt bliver indlagt og udskrevet fra psykiatrien.

Vi har i Metodecentret evalueret projektet for at tilvejebringe viden om, hvordan det er gået de borgere som har været del af indsatsen, og sætte lys på borgernes og de involverede kommunale og regionale medarbejderes perspektiv på indsatsen, herunder dens virksomme elementer og faldgruber.

Evalueringen viser, at der er en tendens til, at både antallet af indlæggelser og varigheden af indlæggelserne for MPO-borgerne er faldet.

Der tegner sig også et billede af, at borgerne generelt har fået mere stabilitet i deres hverdag. Borgere som har haft et forløb på en midlertidig psykiatrisk omsorgsplads, oplever indsatsen som modstykket til deres kaotiske hverdagsliv, og som en mulighed for borgerne for at få ro og skabt grundlag for forandringer og nye livsmuligheder.

Endvidere er der blandt både de kommunale MPO-medarbejdere og de involverede medarbejdere fra psykiatrien en stor tilslutning til projektet.

Den gennemgående opfattelse er, at projektet i høj grad har sin berettigelse, idet projektet stiller borgerne bedre. Ud fra et medarbejderperspektiv er opfattelsen derfor, at projektet er lykkedes med at indfri dets borgernære mål.

Som en del af evalueringen er der desuden udarbejdet en principbaseret metodebeskrivelse for indsatsen, som beskriver hvordan indsatsen kan omsættes ud fra et borgerrettet og organisatorisk perspektiv.