Rapport

Dagtilbud i stedet for anbringelser

Evaluering af "Broen" i Herning Kommune.

Døgninstitutionen Børn- og Ungecenter Toften i Herning Kommune har med dagtilbuddet Broen ønsket at udvikle en ny type socialpædagogisk indsats for udsatte børn og unge, der både er i stand til at fastholde og udbygge børnenes nære familiemæssige og netværksmæssige relationer og kan behandle børnenes individuelle problemer samt skabe adgang til nye netværk, ressourcer og muligheder.

Evalueringen af dette dagtilbud har peget på, at Broens indsats i vid udstrækning formår at imødekomme flere af de behov, som de indskrevne børn og deres forældre har. Evalueringen har fulgt syv børn på Broen i perioden december 2012 til januar 2014. De syv børn og deres forældre har på flere områder vidt forskellige behandlingsbehov og Broens indsats er derfor meget varieret og spænder over mange forskellige typer aktiviteter.

Evalueringen peger på, at Broens indsats i en vis grad bidrager til at skabe positive forandringer i børnenes sociale adfærd og psykiske trivsel. Der er dog fra børnenes lærere vurderinger, som indikerer, at flere af børnenes sociale adfærd i skolen ikke er blevet forbedret i den periode evalueringen er foregået i. Endvidere er der nogle af forældrene, som Broens indsats ikke ser ud til at have virkning på i forhold til at få dem til at støtte om de forandringer, man ønsker at se hos børnene, fx gennem øget grænsesætning i opdragelsen.

For så vidt angår Broens indsats i forhold til at styrke familiens funktion og børnenes sociale netværk, ser indsatsen ud til at have virket. Broens støtte til forældrene i forhold til at varetage deres forældrerolle bliver af forældre anset som værdifuld og der er klare indikationer på, at det i nogle tilfælde bidrager til, at relationerne mellem barn og forældre forbedres. Det ser endvidere ud til, at børnene i evalueringsperioden får styrket deres venskabsrelationer og at Broens indsats har bidraget positivt til denne udvikling.

Endelig er det tydeligt i evalueringen, at Broens indsats i forhold til at styrke børnenes skolegang og motivation for læring er virkningsfuld. Børnene er generelt mere velforberedte i skolen og flere af børnene vurderer skolegang mere positivt og værdifuldt i løbet af evalueringsperioden.

Det er Metodecentrets samlede vurdering, at Broens indsats har gjort en positiv forskel for børnene og deres forældre i løbet af evalueringsperioden, men i forskelligt omfang og særligt i forhold til skoletilknytning og relationer til sociale netværk.

Du kan downloade den fulde evaluering her på siden.