Rapport

Tættere på Familien – Fra pilotprojekt til drift (2016-21)

Evalueringsrapporten af Tættere på Familien fra pilotprojekt til drift viser, at indsatsen fastholder sine positive resultater på sigt, men at en opskaleret implementering, på trods af enkelte positive resultater, kræver et fælles, organisatorisk Tættere på Familien-mindset for at kunne opnå sit fulde potentiale.

Socialrådgivere skal endnu tættere på det enkelte barn med handicap og barnets familie. Det var udgangspunktet i Tættere på Familien, som startede som et pilotprojekt på børnehandicapområdet i Aarhus Kommune i 2016. Pilotprojektet løb til 2019, hvor vi i Metodecentret var med som evaluator.

De positive resultater gav anledning til, at Tættere på Familien fortsatte to år mere, samt at antallet af rådgivere blev udvidet, så flere familier har fået gavn af tilgangen.

Det har givet os mulighed for at undersøge flere spændende områder af Tættere på Familien:

  1. Kan Tættere på Familien på sigt fastholde de positive resultater?
  2. Kan de positive resultater genskabes i en større implementering?

Samlet set peger evalueringen på, at Tættere på Familien kan skabe bedre kvalitet i sagsbehandlingen på børnehandicapområdet.

De langsigtede resultater for pilotprojektet

Pilotprojektet må grundlæggende betegnes som en succes. Tættere på Familien har formået at skabe en varig og markant forbedret samarbejdsrelation mellem rådgiver og familie. Familierne er markant mere tilfredse med samarbejdet med deres rådgiver, og har en mere positiv oplevelse af inddragelse, kommunikation og den tværgående koordination.  Derudover er sagsbehandlingstiderne reduceret væsentligt, hvor de lave sagsbehandlingstider er fastholdt over tid. I pilotprojektet kunne der desuden påvises en økonomisk besparelse set over de 3 første projektår.

Resultaterne for udvidelsen

Resultaterne for udvidelsen er knap så entydige. Sagsbehandlingstiderne er reduceret, ligesom at den økonomiske analyse ser lovende ud. Efter to år har udvidelsen medført et merforbrug, men da udgiftsstigningen alene trækkes af første år, forventes Tættere på Familien igen at skabe et positivt økonomisk resultat over tre år. Evalueringen viser også positive tendenser i de nye familiers oplevelse af inddragelse, kommunikation og kendskab til familien, men resultaterne er ikke signifikante eller på niveau med pilotprojektet.

I fortolkningen er det væsentligt at nævne, at udvidelsen (TPF 2.0) har haft andre forudsætninger i implementeringsfasen end pilotprojektet (TPF 1.0). Implementeringen er foregået samtidig med coronanedlukninger og en større intern omorganisering i Aarhus Kommune. Det kan have haft betydning for den faglige forankring af modellen.

Det har ofte vist sig vanskeligt at genskabe effekter i større implementeringer – her er Tættere på Familien ingen undtagelse. Til gengæld har projektet givet vigtig viden om processen fra pilotafprøvning til drift. Der er således mange gode erfaringer at arbejde videre med.

Hvad er Tættere på Familien?

Tættere på Familien er en investeringsmodel på børnehandicapområdet. Modellen fokus er at omlægge måden, socialrådgivere på børnehandicapområdet arbejder på. Ved kontinuerligt at understøtte faglig sparring og udvikling, styrke relationsarbejdet i familierne og tilpasse sagstallet, kommer rådgiverne bogstaveligt talt tættere på familierne.