Rapport
Tættere på Familien

Tættere på Familien – det gode samarbejde og trivsel i familier til børn med handicap

Metodecentret har undersøgt mekanismerne bag den øgede tilfredshed med sagsbehandlingen blandt familier til børn med handicap samt påvirkning og understøttelse af trivsel i forbindelse med projektet Tættere på Familien.

Det er en velkendt problematik, at samarbejdet mellem kommuner og familier i børnehandicapsager er konfliktfyldt. Både dansk og international litteratur viser, at samarbejdet er præget af gensidig mistillid, og at samarbejdsrelationen er en væsentlig kilde til stress blandt forældrene. Fokus på samarbejdet mellem familie og rådgiver er derfor vigtigt.

Tættere på Familien, der startede som udviklingsprojekt i Aarhus Kommune i 2016, tager udgangspunkt i omlægning af måden, myndighedsrådgivere og andre fagpersoner arbejder omkring en familie til børn med handicap. Hovedtanken er, at myndighedsrådgivere skal lære familien bedre at kende ved hyppigere kontakt og opfølgning med udgangspunkt i familiens egne ressourcer, kompetencer og ønsker. En central del af forudsætningerne for Tættere på Familien er et lavere sagstal hos rådgiveren, så der frigives mere tid til den enkelte familie.

Metodecentret har fulgt og evalueret pilotprojektet fra 2016 til 2019 – evalueringerne finder du her. De peger entydigt på, at det er lykkes at øge kvaliteten af sagsbehandlingen og forbedre samarbejdsrelationen mellem familie og rådgiver. I den opfølgende rapport ”Tættere på Familien – det gode samarbejde mellem familie og myndighedsrådgiver”, som du finder her på siden, bliver vi klogere på resultatet ved at finde svar på spørgsmålet:

Hvad er mekanismerne bag familiernes øgede tilfredshed med rådgiver og sagsbehandlingen i Tættere på Familien?

Undersøgelsen er baseret på interview med 12 forældre til børn med handicap. På tværs af interviewene ses et markant skift i, hvordan familierne ser deres rådgiver nu sammenlignet med før projektet. I løbet af Tættere på Familien er rådgiveren blevet en medspiller frem for en modspiller, og familierne har oplevet, at deres rådgiver i højere grad stemmer overens med deres ønsker til den ideelle rådgiver. Undersøgelsen viser, hvad familierne i Aarhus Kommune fremhæver som befordrende for det gode samarbejde, og kan tjene som inspiration for andre kommuner ved at eksemplificere, hvordan samarbejdsrelationen kan forbedres set fra et forældreperspektiv. På baggrund af forældrenes perspektiver har Metodecentret udarbejdet 7 anbefalinger.

Det fremmer det gode samarbejde, når:

 1. Der er kontinuitet i sagsbehandlingen. Derfor bør der være så få sagsbehandlerskift som muligt
 2. Rådgiver prioriterer at møde og se barnet med egne øjne
 3. Rådgivers tilgang til familierne er helhedsorienteret og fokuserer både på barnet og familien som helhed
 4. Rådgiver er nemt tilgængelig for familierne
 5. Rådgiver sammen med familierne laver en fælles forventningsafstemning, så kommunikationen er afstemt familiernes behov
 6. Rådgiver møder familierne med en anerkendende tilgang
 7. Rådgiver lægger muligheder for hjælp og støtte åbent frem og vejleder familierne i deres rettigheder inden for de givne lovgivningsmæssige og økonomiske rammevilkår

På trods af at Tættere på Familien er lykkedes med at forbedre samarbejdsrelationen, er det dog ikke lykkedes at øge forældrenes trivsel. Det har givet anledning til undersøgelsen ”Trivsel i familier til børn med handicap – en eksplorativ undersøgelse”, som du også finder her på siden. 

Forældre til børn med handicap skiller sig ud som befolkningsgruppe relativt til almenbefolkningen ved at have markant lavere trivsel og øget stressbelastning. Oplevelsen af, at man som handicapfamilie lever et parallelliv relativt til familier med normalt udviklende børn, er gennemgående i flere af forældrenes fortællinger. 

Rapporten beskæftiger sig med spørgsmålene om, hvad der påvirker trivslen i familier, der har børn med handicap, samt hvad familierne selv peger på som elementer, der kan understøtte deres trivsel. Metodecentret har på baggrund af undersøgelsen sammenfattet 7 anbefalinger, der handler om henholdsvis visitering det rette tilbud samt kvaliteten i de tilbud og indsatser, som barnet og familien modtager:

Visitering til det rette tilbud

 • Der bør være fokus på at understøtte den gode samarbejdsrelation mellem familie og myndighedsrådgiver
 • Der bør etableres et overblik over tilbudsviften
 • Der bør anlægges et helhedsorienteret fokus på hele familien i bevilling af støtte og indsatser
 • Muliggør længerevarende bevillinger på børnehandicapområdet, så velfungerende støtte ikke skal genbevilliges hvert år

Tilbud og indsatser af høj kvalitet

 • Familien bør mødes af kompetente fagprofessionelle, der evner og har mulighed for at skræddersy indsatsen
 • De fagprofessionelle bør være lydhøre og inddrage forældrene som eksperter på netop deres børn 
 • Familien bør mødes med anerkendelse og forståelse for barnets problematik

Du kan læse de fulde rapporter her på siden. Desuden kan du finde et metodebilag, der beskriver baggrunden for de to publikationer.

Har du spørgsmål til Tættere på Familien, er du velkommen til at tage kontakt til konsulent Marie Høstrup på 24 62 89 58 eller marhot@rm.dk.