Metode

Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel på døgninstutioner (DHA Døgn)

Arbejdsmodel til at skabe sammenhæng og helhedsorienteret fokus i arbejdet med børn og unge på døgninstitutioner

Hvem har gavn af metoden?

Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel anvendes for at skabe en fælles og helhedsorienteret proces, hvis mål er at skabe værdi ikke alene for de mennesker, der får hjælp, og for fagpersonerne, der arbejder med dem og organisationer. Det vil sige, at DHA Døgn gavner de børn og unge og deres familier, der gør brug af det specialiserede socialområde, men også medarbejderne og institutionerne, der gør brug af modellen.

Det borgerrettede niveau vil se et fokus på at:

 • Øge kvaliteten og virkningen af de anbringelsesindsatser, der bruger modellen
 • Styrke det multisystemiske fokus og den helhedsorienterede indsats omkring barnet/den unge
 • Målrette den eller de indsatser, der er omkring et barn/ung

Fagligt niveau:

 • Give medarbejderne en fælles faglig referenceramme og støtte dem i at følge den samme proces og systematik i indsatserne
 • Støtte medarbejderne i en målrettet kompetenceudvikling gennem systematisk faglig sparring og udviklingsplaner

Organisatorisk niveau:

 • Kvalitetssikre anbringelsen gennem fælles struktur, dokumentation og faglig sparring
 • Støtte og målrette den faglige udvikling af medarbejdere og arbejdet med barnet eller den unge
 • Støtte evaluering af effekten af anbringelserne gennem systematisk dokumentation og effektmåling

Hvad kan metoden bruges til?

Målet med Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel (DHA) er at skabe sammenhæng og helhedsorienteret fokus på det specialiserede socialområde. DHA bliver i 2021-2022 afprøvet i familiebehandling, kontaktpersonforløb og individuelle mentorordninger i Herning og Randers kommune. Evalueringen af afprøvningen udkommer sommeren 2022. DHA Døgn er implementeringen af DHA på døgninstitutioner i Danmark.

Anbringelsesforløb for børn og unge er både fagligt krævende og vanskelige samt samfundsmæssigt omkostningskrævende. Det stiller krav om en meget tværfaglig, koordineret og veltilrettelagte indsats med en høj grad af skræddersyethed, målrettet arbejde med behandlingsmål i et helhedsperspektiv. Herunder vedholdende arbejde med evt. udfordringer og tilhør til samfundets institutioner (skole- og fritidsmiljøer) og den biologiske familie og barnet/den unges private netværk.

Med afsæt i Den analytiske fasemodel, som er metametoden i DHA, har vi en særlig styrke i at sikre kontinuitet og sammenhæng dels i konkrete tiltag og interventioner under den igangværende indsats, men også i overgangsperioder imellem indsatser/foranstaltninger og/eller hjemgivelse.

Folketinget har med aftalen om Børnene Først sat fokus på anbringelsesområdet og besluttet, at der skal afsættes en kvalitetsramme til at højne kvaliteten på døgninstitutioner og opholdssteder. Hvis DHA viser sig at være virkningsfuld i en døgninstitutionssammenhæng, kan erfaringerne herfra måske være relevante for kommende nationale initiativer.

Hvad går metoden ud på?

DHA guider de fagprofessionelle og sikrer, at forskellige faser i en barn- og ungeindsats udføres med samme grundighed og tilgang uanset type, problem eller vilkår.

Afprøvningen er et tæt samarbejde mellem deltagende organisationer og Metodecentret. Indsatsen bliver for nuværende prøvet af på 1 døgninstitution i Herning kommune og på 1 indsats i Aarhus kommune - Familieindsats med Ventil. Indsatsen kan overordnet deles i tre:

 • Tilpasning af modellen, forberedelse af organisationen og udarbejdelse af implementeringsplaner
 • Kvalitetssikring – herunder undervisning, træning og supervision/vejledning af fagprofessionelle
 • Evaluering og justering

Den Helhedsorienterede Arbejdsmodel bygger på Den Analytiske Fasemodel. Fasemodellen er den meta-metode, som understøtter et helhedsorienteret og systematisk arbejde med de anbragte børn og unge. Fokus er derfor på at undersøge og vurdere de anbragte børn og unges behov for støtte og tiltag i hele deres sociale økologi:

Ligesom med Familie og Netværk er DHA kendetegnet ved 6 centrale principper. Disse er udtryk for en tilgang, eller et 'mindset' om man vil, der er retningsgivende for den fagprofessionelles arbejde.

Hvad er erfaringerne indtil nu?

DHA på døgninstitutioner blev søsat i 2022. Af den årsag er indsatsen stadig relativt ny og uden officielt evaluerede resultater og erfaringer.

DHA Døgn er knopskydning af Familie og Netværk-indsatsen — en indsats, hvor evalueringsrapporten viser, at indskrevne børn, unge og familier opnår gode resultater gennem støtten i Familie og Netværk.

Det på denne baggrund, at DHA Døgn også forventes at kunne bidrage med lignende positive resultater og erfaringer.

Vil du vide mere?

Kontakt chefkonsulent Trine Gaardsøe på 24 97 45 24 eller trine@metodecentret.dk.