Afprøvning
Støtte til voksne med mentale handicaps

Model for adfærdsændring

Metodecentret har i samarbejde med Viborg Kommune og Region Midtjylland afprøvet Model for adfærdsændring som en ny socialfaglig metode.

Siden 2018 har Metodecentret i samarbejde med Viborg Kommune og Region Midtjylland afprøvet Model for adfærdsændring i det socialfaglige arbejde.

Målet for afprøvningen har været at indsamle solid viden om, hvorvidt Model for adfærdsændring har været en virksom model i det socialfaglige arbejde med komplekse problemstillinger. I projektet har modellen været afprøvet i forhold til borgere med udviklingshæmning med rusmiddelproblemer og misbrug fra både bostøtte og botilbud med fokus på, hvordan borgernes misbrugsadfærd kunne ændres.

”Afprøvning af Model for adfærdsændring viser, at den er virksom på det sociale område til borgere med komplekse problemstillinger. Modellens systematik sikrer, at fagpersonen kortlægger og analyserer problemadfærd, før der skrides til handling. Det betyder, at de planlagte interventioner bliver målrettet specifikt til borgeren og fagligt kan begrundes gennem analysen. Modellens generiske form gør, at den vil kunne anvendes på mange forskellige målgrupper og problemstillinger – noget, jeg mener, vil blive efterspurgt i fremtidens socialarbejde,” siger projektleder Helle Høgh fra Metodecentret.

De overordnede resultater viser, at de socialfaglige deltagere i projektet vurderer, at Model for adfærdsændring i høj eller nogen grad hjælper med at udarbejde en struktureret kortlægning og analyse af en borgers såkaldte problemadfærd. Samtidig har modellen været med til at skabe øget faglig refleksion, der har været givet et kvalitetsløft i tilrettelæggelse af skræddersyede interventioner for borgerne.

I løbet af afprøvningen er det lykkes at ændre på ca. 42% af de i alt 24 deltagende borgeres forbrugsadfærd. Det er lykkes fem borgere – 21% – helt at ophøre et flerårig misbrug af rusmidler. Yderligere fem borgere har reduceret eller lært at behovsudskyde deres daglige forbrug. 

”Kortlægningen af misbruget har været et meget brugbart perspektiv for at få ”øje” på, hvad misbruget bestod i – dets omfang, hvor og hvornår det foregik, og hvad dets funktion var for borgeren,” siger en socialfaglig deltager fra afprøvningen.

Fagpersonerne har evalueret modellen i forhold til disse spørgsmål: 

  • Hjælper modellen med at foretage en struktureret kortlægning og analyse af en borgers problemadfærd? 
  • Har modellen været med til at øge den faglige refleksion i forhold til at tilrettelægge skræddersyede interventioner til den enkelte borger?
  • Har arbejdet med modellen ændret tilgangen til arbejdet med borgeren?

Model for adfærdsændring bygger på den engelske adfærdspsykolog og forsker Susan Michies arbejde med The Behaviour Change Wheel. Michie har gennemgået 19 forskningsbaserede koncepter for at skabe forandring og adfærdsændring. De faktorer, der må arbejdes med for at skabe vellykkede adfærdsændringer, er samlet i modellens kernekomponenter.

Model for adfærdsændring er et bud på, hvordan teori og forskning kan være med til at sikre, at de socialfaglige medarbejdere i højere grad handler på et begrundet og reflekteret grundlag.

Du kan bl.a. se Metodecentrets video om Model for adfærdsændring samt erfaringsopsamlingen her på siden. Du kan desuden læse mere om støtte til voksne med mentale handicaps i vores tema af samme navn.  

For mere information om Model for adfærdsændring, kan du kontakte projektleder på Metodecentret, Helle Høgh, under fanen Kontakt.