Rapport

Model for adfærdsændring

Metodecentret har i samarbejde med Viborg Kommune og Region Midtjylland afprøvet Model for adfærdsændring som en ny socialfaglig metode.

Metoden er udviklet af Metodecentret i samarbejde med Viborg Kommune i 2017. I 2018 blev modellen afprøvet som socialfaglige arbejdsmodel omkring borgere med udviklingshæmning og en problematisk forbrugsadfærd af rusmidler. Socialfagligt personale fra botilbud i Region Midtjylland, bostøtte samt botilbud i Viborg Kommune deltog i afprøvningen

De overordnede resultater viser, at de socialfaglige deltagere i projektet vurderer, at Model for adfærdsændring i høj eller nogen grad hjælper med at udarbejde en struktureret kortlægning og analyse af en borgers såkaldte problemadfærd. Samtidig har modellen været med til at skabe øget faglig refleksion, der har været givet et kvalitetsløft i tilrettelæggelse af skræddersyede interventioner for borgerne.

I løbet af afprøvningen er det lykkes at ændre på ca. 42% af de i alt 24 deltagende borgeres forbrugsadfærd. Det er lykkes fem borgere – 21% – helt at ophøre et flerårig misbrug af rusmidler. Yderligere fem borgere har reduceret eller lært at behovsudskyde deres daglige forbrug.

”Afprøvning af Model for adfærdsændring viser, at den er virksom på det sociale område til borgere med komplekse problemstillinger. Modellens systematik sikrer, at fagpersonen kortlægger og analyserer problemadfærd, før der skrides til handling. Det betyder, at de planlagte interventioner bliver målrettet specifikt til borgeren og fagligt kan begrundes gennem analysen. Modellens generiske form gør, at den vil kunne anvendes på mange forskellige målgrupper og problemstillinger – noget, jeg mener, vil blive efterspurgt i fremtidens socialarbejde,” siger projektleder Helle Høgh fra Metodecentret.

Teorien bag Model for adfærdsændring bygger på adfærdspsykologi og adfærdsdesign. Den engelske adfærdspsykolog Susan Michies forskning viser, at der altid må være tre elementer til stede for, at en adfærdsændringkan ske:

  1. Der må være en kapacitet til at foretage ændringen,
  2. Der må være en mulighed for at adfærdsændringen kan opstå,
  3. Der må være en tilstrækkelig stærk motivation for at ændre på adfærden

Disse tre elementer udgør kernen i selve modellen. Der alle gensidigt afhængige af hinanden, men sjældent til stede i lige høj grad for personer, der skal ændre adfærd. Der må derfor foretages en grundig analyse af, hvilke komponenter og dimensioner, der må støttes via målrettede interventioner for at fremme den ønskede adfærd.

Modellens systematik bygger på 6 trin, hvor Fase I handler om at forstå adfærden, hvor de første trin handler om at kortlægge, analysere og forstå borgerens adfærd og sætte nye adfærdsmål for ændringer af uhensigtsmæssig adfærd. På baggrund af analysen tilrettelægges i Fase 2 målrettede interventioner, der skal iværksættes for at understøtte en adfærdsændring.

Model for adfærdsændring er et bud på, hvordan teori og forskning kan være med til at sikre, at de socialfaglige medarbejdere i højere grad handler på et begrundet og reflekteret grundlag.

Du kan bl.a. se Metodecentrets video om Model for adfærdsændring samt erfaringsopsamlingen her på siden. Du kan desuden læse mere om Metodecentrets arbejde med borgere med udviklingshæmning og problematisk forbrug af rusmidler via disse links til støtte til voksne med mentale handicaps i vores tema af samme navn (litteraturgennemgang, rusmidler og skadevirkning og gruppeforløb).

For mere information om Model for adfærdsændring, kan du kontakte projektleder på Metodecentret, Helle Høgh, under fanen Kontakt.